FAITH TRUST PIXIE DUST


Disney’s Fantasia (1940)

Disney’s Fantasia (1940)

(Source: vintagegal, via thatdisneyworldblog)

disneypixar:

Here’s to creating (and building) your dreams.

disneypixar:

Here’s to creating (and building) your dreams.